Changes

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
'''प्रथमश्च द्वितीयश्चतृतीयोऽथ चतुर्थकः।'''
'''मन्द्रः क्रुष्टो ह्यतिस्वारः एतान् कुर्वन्तिसामगाः॥'''
(Prapathaka I, Khanda 1, shloka 12)

Navigation menu